Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm!

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Chúng tôi không chấp nhận các tài liệu không được yêu cầu
Chúng tôi không chấp nhận các tài liệu không được yêu cầu
Chúng tôi không chấp nhận các tài liệu không được yêu cầu

Will Edwards

CEO

Emma Suter

Quản lý kinh doanh

Elizabeth Brahan

Giám đốc xuất bản

Dewayne Brown

Giám đốc A & R - South

Rik Lennon

Director of A & R - Northeast

wayne Halper

Hợp pháp

Brittany McCann

Hoạt động

Peter borotto

kenan legg

Director of Sync

Cấp phép đồng bộ hóa

mandi davis

Giám đốc A & R - West

Jörn Riccius

Giám đốc A & R - Châu Âu

Hannah klotz

Quản lý dự án

kenan legg

Cấp phép đồng bộ hóa

John Constable

Tài sản kỹ thuật số